facebook najkrajšie miesta na slovensku

Banícke múzeum v Rožňave

Informácie
Pridané: 25.8.2018
Oblasť: Rožňava
 
krasneslovensko.eu fun page

Popis

Zážitkové centrum SENTINEL

Zážitkové centrum Sentinel zahŕňa tieto objekty:
  • Expozícia baníctva a hutníctva Gemera,
  • Čas pary v Baníckom múzeu
  • Banské pracoviská.
V areáli sa nachádza aj Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí a na nádvorí sú umiestnené banské mechanizmy a pojazdná banská železnička. Jednou z najzaujímavejších je Expozícia baníctva a hutníctva Gemera, ktorá dokumentuje vývoj baníctva od praveku po súčasnosť s ukážkami prvotných dobývacích pracovných nástrojov, dopravných prostriedkov, banskej meračskej a osvetľovacej techniky. Expozícia je moderná, jej súčasťou sú audiovizuálne a interaktívne prvky. Skutočný pohľad na pracovné prostredie baníka ponúka expozícia Banské pracoviská. Expozícia v pivničných priestoroch tematicky nadväzuje na bansko-hutnícku expozíciu. Znázorňuje banské diela v podzemí s čelbami banských pracovísk pri dobývaní železných rúd a magnezitu. Expozícia Čas pary prezentuje unikátne parné dopravné prostriedky zo zbierok múzea. Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí zase prezentuje prírodné danosti a krásy tohto územia. Inštalovaná je v budove, postavenej v roku 1904 ako útulok pre chudobných, známej ako Františkin útulok;. Živú prírodu prezentujú botanické a zoologické
spoločenstvá usporiadané podľa biotopov. Vývoj zeme, geologické doby a útvary, geologickú stavbu Spišsko-gemerského rudohoria a slovenského krasu ako aj výskyt nerastných surovín dokumentuje fond neživej prírody.
 

Historická expozícia

Prezentačný múzejný depozitár je umiestnená v budove niekdajšej Markovej manufaktúry na výrobu kože a prezentuje najkrajšie a najvzácnejšie zbierkové predmety múzea. Formou prezentácie zbierok je na Slovensku táto expozícia ojedinelá, a to tým, že zbierky sú rozdelené podľa materiálových skupín. Predstavuje vyše 6000 zbierkových predmetov, týkajúcich sa najmä bytovej kultúry, národopisu, numizmatiky, remesiel a militárií.
 
Objekt vznikol v roku 1782 postupnou prestavbou dvoch jednopodlažných garbiarskych domov. Bol centrálnou administratívnou budovou a zachoval sa ako posledný z bývalej rozsiahlej zástavby továrne na spracovanie kože. Je významnou pamiatkou na manufaktúrne obdobie priemyslu v Rožňave. Hlavná fasáda budovy je klasicistická, horizontálne členená rímsou vo výške okien prízemia. Ploché štukové reliéfy v štyroch polkruhovitých výplniach okien na prízemí znázorňujú postup spracovania kože. Markova manufaktúra patrila medzi najlepšie prosperujúce továrne v Uhorsku. Po konečnej likvidácii továrne v roku 1925 budova slúžila rôznym účelom a po rekonštrukčných prácach v rokoch 1973-1977 bola odovzdaná Baníckemu múzeu v Rožňave, ktoré objekt využíva pre prezentačné účely a ako sídlo riaditeľstva. Súčasná Historická expozícia – prezentačný múzejný depozitár – bola sprístupnená verejnosti v roku 1999.
 

Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Galéria sídli v meštianskom dome v radovej zástavbe historického námestia Rožňavy a slúži
najmä na prezentáciu výstav. Konajú sa tu taktiež tvorivé dielne, múzejno-pedagogické
hodiny a besedy.
 

Andrássyho obrazáreň ( Krásnohorské Podhradie )

Andrássyho obrazáreň v Krásnohorskom Podhradí dal postaviť v rokoch 1908-1909 Dionýz Andrássy, vtedajší majiteľ krásnohorského panstva, podľa projektu Dr. Rudolfa Hültla s cieľom umiestniť svoju hodnotnú zbierku výtvarného umenia. Pôdorys jednopodlažnej centrálnej stavby má tvar gréckeho kríža. Priestory sú umiestnené medzi ramenami kríža,pričom jadrom je veľká výstavná miestnosť so sklenenou strechou a skleneným kazetovým stropom. Na severnej fasáde bohato členenej stavby sa nachádza farebný majolikový reliéf, znázorňujúci madonu na tróne, obklopenú sv. Františkom z Assisi, Urbanom, Dominikom a Jurajom. Expozícia obrazárne bola otvorená v roku 1909 s výtvarnými dielami nemeckých a francúzskych umelcov zo súkromnej zbierky Dionýza Andrássyho. Počas II. svetovej vojny bol objekt značne poškodený a začal chátrať. Po malej úprave sa využíval pre bytové účely, neskôr pre klubovú činnosť, knižnicu a ako sklad. Banícke múzeum v Rožňave získalo objekt v roku 1967. Po dokončení komplexnej pamiatkovej obnovy v roku 1975 sa suterénne priestory využívali ako múzejný depozitár a v rokoch 1978-1989 bola v budove inštalovaná aj expozícia Ľudovej umeleckej tvorby Gemera. V máji 1990 bolo objektu prinavrátené pôvodné
poslanie a bola v ňom zriadená expozícia výtvarných diel. V súčasnosti Andrássyho obrazáreň v Krásnohorskom Podhradí poskytuje priestor pre sezónne výstavy a je sprístupnená počas letnej turistickej sezóny (máj - september).

Po blízku

Fotogaléria

Vaše zážitky,recenzie a komentáre

Najčítanejšie články

Podporte nás